រឿងរ៉ាវ កោះម៉ាល់ឌីវ ឋានសួគ៌លើដី! | Real Estate Showរាល់វីដេអូដែល​ផុសទាំងអស់នឹងជួយលោកអ្នកឲ្យមានគំនិតល្អៗច្រើន​នៅក្នុងការរកសុី! សូមតាមដានបន្ថែម​តាមរយះ www.business-cambodia.com, www.facebook.com/bizcambo

**********************
DISCLAIMER: If you DON’T LIKE your video or audio live on our channel please leave message or comment to us, then we will remove immediately. Thank you! 🙏